Close

Subdivision & Blocks

  • Arwal district has only one subdivison

 

Sl No SubDivision Name
1 Arwal
  • Arwal District has five blocks
Sl No Block Name
1 Arwal
2 Kaler
3 Karpi
4 Kurtha
5 Sonbhadra Banshi Suryapur